FAK deltar i Folkförankringsprojektet

FAK deltar i Folkförankringsprojektet

Folkförankringsprojektet är en del av återläggningen av det nationella försvaret. Ytterst handlar det om försvarsvilja och då inte minst insikten om att sättet att signalera detta för omvärlden är vår första och i många avseenden viktigaste försvarslinje.

 

En första inledning är att gå in på Försvarsmaktens "Landningssida" där man bl a kan se filmserien "När kriget kommer". Länken finns längre ner på sidan.

 

 

En förutsättning för att vi skall lyckas bygga denna psykologiska del av det nationella försvaret är att Riksdag och Regering aktivt verkar för en bred kunskapsuppbyggnad om den nationella säkerhetsstrategin, krishanteringssystemet och totalförsvaret. Detta måste göras med målet att nå samtliga landets 10,3 miljoner medborgare. Finns denna politiska målsättning har de frivilliga försvarsorganisationerna närmast obegränsade möjligheter att bidra till att folkförankra totalförsvaret.

 

Syfte med folkförankringsprojektet.

  • Skapa samtal och bygga kunskap
  • Bygga bred folkförankring och bidra till ökad försvarsvilja
  • Öka förståelsen för vikten av att Sverige behöver både ett starkt militärt försvar och ett starkt civilt försvar

De frivilliga försvarsorganisationerna kan bidra med att bredda och fördjupa förståelsen för, och kunskapen om, det svenska totalförsvaret samt att tydliggöra varje medborgares möjlighet att bli en aktiv del av detta.

 

Försvarsutbildarna är huvudman för totalförsvarsinformation och samordnar projektet samt utbildar informatörer. Intresserade medlemmar i FAK kan söka denna utbildning som är i två steg - tre dagar grundläggande totalförsvarsinformation och därefter 7 dagar fördjupad utbildning. Syftet med utbildningen är att bli certifierad totalförsvarsinformatör som sedan genomför folkförankringsprojektet. Mer information ges vid FAK:s kommande Workshopar. 

Sverige är värt att försvara
Sverige är värt att försvara