Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan

Du kommer att få viktig post

I slutet av maj genomförs kampanjen Krisberedskapsveckan och då får alla  hushåll i Sverige  en broschyr i sin brevlåda.

Broschyren heter ”Om krisen eller kriget kommer” och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som skickar ut den på uppdrag av regeringen.


Syftet med broschyren är att få dig att reflektera över hur du kan hantera din vardag om samhällets service och tjänster inte fungerar på det sätt som du är van vid. Bakgrunden kan vara att landet drabbas av extremt väder, allvarliga olyckor och militära konflikter.


I broschyren ger vi konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig på en vardag när samhällsservicen inte fungerar.


Vad innebär höjd beredskap och hur ska du agera?
Vad behöver du för att klara dig i minst tre dygn?
Hur ser din egen beredskap ut?

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund, FAK, är en av flera frivilligorganisationer som stödjer regeringens satsning på information till privatpersoner och kommunernas kampanjaktiviteter  under Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni 2018.

 

 

Gradvis stärkning av vår hemberedskap

Arbetet med att stärka medborgarnas kunskaper om krisberedskap har pågått under en längre tid så det är inget nytt, men just i år, år 2018, görs en extra satsning på att:

 

”…ge människor lättillgänglig och användbar kunskap och information. Människor

behöver känna att de kan påverka sin egen och sina närmastes säkerhet, att dom är en viktig del i Sveriges beredskap och vår gemensamma säkerhet.

 

Det handlar alltså inte bara om att hålla sig varm, ha vatten, mat och kunna kommunicera. Det handlar också om förmågan att freda sig mot falska nyheter, spridning av desinformation och försök att få oss att ifrågasätta våra grundläggande demokratiska värden.” (Citat Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Uppstartskonferensen 22 mars 2018)

 

Syftet med utskicket av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” är att sprida information om krisberedskap och om hur vi kan stärka vår egen hemberedskap och därmed förebygga och hantera omfattande och oönskade händelser på alla nivåer i samhället. Krisberedskapsveckan (som sker en gång per år) är ett steg i arbetet med att ge människor verktyg till att kunna ta sitt ansvar. Är var och en välinformerad och motiveras till att vara förberedd, kan vi agera och hjälpa andra om något händer.

 

Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni

Håll utkik efter broschyren och ta med den när du besöker dina grannar, vänner och bekanta för att exempelvis diskutera vad stärkt krisberedskap innebär för just er.

 

Håll även utkik efter mer information på www.DinSäkerhet.se (där broschyren finns på 14 språk),

 

Vi vet också att om en allvarlig händelse inträffar och samhällets resurser inte räcker till, kan behovet av krisstöd, frivilligsamordning och första hjälpen vara stort. Med rätt kunskap och förberedelse kan du öka din egen förmåga att hantera olika händelser och när vi samverkar med andra, blir vi mindre sårbara.

 

***

Frågor ställda till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

FRÅGA: Vad är bakgrunden till att MSB skickar ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” just nu?

- Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap.

 

Regeringen ser att satsningen är nödvändig mot bakgrund att det finns olika hot som kan slå ut den samhällsservice vi är vana vid. Vi har ett allt extremare väder, vi har drabbats av terrordåd, it-attacker och det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har förändrats.

 

Informationen ges ut i broschyrformat så att den går att läsa om internet går ned. Det är viktigt att spara sin broschyr.

 

FRÅGA: Vad är det som gör att vi behöver stärka vår hemberedskap just nu?

- Vi har under de senaste åren drabbats av ett antal större händelser som pressat samhällets förmåga att hantera kriser på olika sätt och vi vet att nya kriser kommer att inträffa, vi vet bara inte när. Genom den här informationskampanjen och Krisberedskapsveckan vill vi se till att hela samhället är så förberett som det går för att klara kommande kriser så bra som möjligt.

 

FRÅGA: Vad är det för typ av kriser som vi ska förbereda oss på?

- Det finns många olika sorters kriser som kan drabba ett samhälle som exempelvis elavbrott, snöstorm, översvämningar och värmebölja med mera.

Utöver dessa händelser finns det ytterligare en sak att ta hänsyn till och det är att det säkerhetspolitiska läget som har försämrats under de senare åren och en stärkt hemberedskap bidrar till bättre förutsättningar för att vi ska klara även händelser av terrordåd och ytterst krig.

 

FRÅGA: Vad är de viktigaste sakerna att tänka på när det gäller hemberedskap?

- Vi behöver se till att klara försörjningen av vatten, mat och värme i våra hem. Vi behöver även ordna så att vi kan kommunicera med vår omvärld ex genom att ha en batteridriven radio i hemmet och extra batteripack till mobiltelefonen. 

 

FRÅGA: Hur lång tid ska jag vara förberedd på att klara vatten, mat, värme och kommunikation själv?

Under en kris är det svårt att ge några tidsgarantier, det är bland annat beroende av vad som har hänt och hur många som är drabbade. MSB menar att det är bra att vara förberedd för minst tre dygn, men alla behöver vara medvetna om att det kan bli ännu längre beroende på vad som har hänt.

 

FRÅGA: Vem är källan till informationen i broschyren?

Det är MSB som på regeringens uppdrag skrivit innehållet, men Försvarsmakten, Polisen, kommuner, andra myndigheter och frivilligorganisationer har både gett underlag och synpunkter. MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

 

***

FAKTARUTA: Några stora händelser som påverkat samhällets förmåga att hantera kriser:

Dricksvattnet i Östersund infekterades av parasiten Cryptosporidium 2010. Ca 27 000 människor fick koka sitt dricksvatten i 3 månader innan vattnet var rent igen.
Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 då ca 13 800 hektar skog drabbades och ett 25 tal byggnader förstördes.
Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017 när en lastbil skadade ett stort antal personer varav fem avled på grund av sina skador.