Kårstämman genomförd den 24 mars 2023

Kårstämman genomförd den 24 mars 2023

Ordinarie kårstämma, den 75 i ordningen!

Stämman leddes av vice kårchef Rolf Hansson, som inledde stämmen med att hälsa alla hjärtligt välkomna till årets kårstämma, tillika kårens 75 års jubileum.

Det var 34 medlemmar och inbjudna gäster som hörsammat kallelsen.

Inbjudna gäster var  Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson m.hustru, Kårcheferna med respektive, Anders Persson FAK Malmö, Rickard Blomdahl FAK Hässleholm, Göran Ivarsson FAK Lund samt Per Erlandsson MTE-Skåne med sambo.

Efter välkomnandet fick Rikskårchefen ordet och informerade om världsläget med bl.a. Rysslands invasion av Ukraina. Pga. det rådande världsläget och de hotbilder som idag existerar så måste det civila försvaret byggas upp ytterligare. Vi behöver rekrytera fler medlemmar till kårena samt utbilda dem. FAK ska synas tydligt i samhällsbilden.

 

Rolf Hansson tackade Curt-Ove och förklarade därefter stämman öppnad. Det var 22 röstberättigade medlemmar närvarande.

Årsredovisningen för föregående år var utdelade och godkändes av stämman. Revisionsberättelsenlästes upp och styrelsen beviljades ansvarfrihet.

Stämman beslutade vidare att det ska vara sju personer i styrelsen.

 

Val för en tid av två år:

Rolf Hansson Kårchef/Ordf.

Dag Salbro, Vice Kårchef/Vice Ordf.

Bente Johansson, Sekreterare.

Håkan Holmgren, Webansvarig.

 

Till ordinarie revisiorer omvaldes Kjell Berggren och Per Thomson

Stämman valde Gert Inge Nilsson att ingå i valberedningen.

 

Rikskårchefen fick återigen ordet och informerade om tanken med sammanslagning av kårerna i Skåne. 

Det handlar i stort om att bygga upp en starkare organisation och minska det administrativa arbetet i dagens kårer.

FAK Malmös styrelse ska till en början  leda FAK Skåne, med en representant från övriga kårer i Skåne. De övriga kårerna kommer att bli sektioner och vårt nya namn blir FAK Skåne. 

Vid den första röstningen om att vi ska ingå i FAK Skåne blev utfallet 15 röster för ja, 5 nej och 2 blanka röster. Därmed beslöt kårstämman att vi ska gå med i FAK Skåne. För att beslutet ska bli giltigt ska ännu en röstning ske vid en extra stämma. Stämman kallas i början av kommande höst 2023.

 

Per Erlandsson MTE-Skåne  informerade sedan om kommande utbildning.

 

Ordföranden Rolf Hansson tackade sedan deltagarna och förklarade kårstämman avslutad.

 

Därefter anslöt vi oss till det digra buffébordet och lät oss väl smaka av mat och dryck. Sannerligen en lyckad stämma och kväll!

 

 

KÅRNYHETER