FAK-S kårstämma 2021 genomförd

FAK-S kårstämma 2021 genomförd

Den sedvanliga årsstämman som traditionsenligt brukat hållas på Färjestad travrestaurang, fick i år omgruppera till hemvärnsgården med goda säkerhetsavstånd. Tolv personer närvarade fysiskt och två via zoomlänk.

Kårchefen Tomas Vistensjö hälsade alla välkomna till årets kårstämma och Ingvar Fransson valdes till mötets sekreterare. Benny Styffe och Kerstin Erlandsson valdes att tillsammans med ordföranden till justerare. Beslutsmässighet konstaterades och föreslagen dagordning fastställdes. Det fastställdes att kårstämman var stadgeenligt utlyst.

 

Tillbakablick på 2020

Verksamhetsberättelsen för 2020 för både FAK och MTE föredrogs i korthet och lades till handlingarna.

Ekonomi - resultat och balansräkningar (Lauri Norta), samt revisionsberättelse (Anders Gustafsson) och styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs i korthet. Samtliga godkändes och lades till handlingarna. Kårstyrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen.   

 

FAK Värmlands styrelsesammanträden 2020

  • Under verksamhetsåret 2020 hölls fem protokollförda styrelsemöten inklusive ett styrelsemöte med planeringskonferens inför kommande år.
  • Styrelsen har som tidigare år arbetat i sektionsdelad organisation i syfte att fördela och effektivisera arbetet.
  • Sektionerna har haft ett flertal arbetsmöten som inte protokollförts.
  • Vår Kårchef Tomas Vistensjö har deltagit i FAK Kårchefsråd i Skövde tillsammans med två representanter från MTE Värmland-Närke.

 

Sektionsindelning

  • Utbildningssektionen:  Jörgen Dahlberg Utbildningsledare/Transportansvarig

Kjell Liljequist Bitr. utbildningsledare

  • Medlemsregistret:  Ingvar Fransson Medlemsansvarig
  • Trafiksäkerhetsansvarig: Jörgen Andersson NTF kontaktperson
  • Kårverksamheten: Jörgen Andersson Kårverksamheten

Magnus Sjöström Kårverksamheten

                                                          

Inom FAK Värmland har MTE Värmland-Närke ingått som haft en egen ledning:    

C MTE: Jonny Mattson

Stf C MTE: Lars Ramström

Stabschef: Jan Hage
Logistikchef: Thorbjörn Hagman
Teknisk chef: Michael Wester
Utöver dessa kommendant och insatschefer, med flera.                               

 

Utbildningsverksamheten

Vår utbildningsledare Jörgen Dahlberg har under året varit kurschef för motorsågsutbildning samt varit kurschef och instruktör tillsammans med bandvagnsförare Robert Meng för MTE:s första avancerade bandvagnskurs, som ägde rum i Torsby.

Vidare har vår utbildningsledare deltagit i en webbaserad kurs från Försvarsutbildarna, Grundkurs Totalförsvarsinformation.

Vår kårchef Tomas Vistensjö har vid ett flertal tillfällen tjänstgjort som instruktör vid elverkskurser i Åsbro.             
 

Budgetförslag för verksamhetsåret 2021                                                                    

Kassaförvaltaren Lauri Norta informerade om budgetförslaget för verksamhetsåret, där en fokus kommer ligga på vidmakthållande, rekrytering, övning och utbildning. Kårstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag.                                                   


Inga motioner eller propositioner förelåg.

 

Styrelsen för 2021

Valberedningens sammankallande Kerstin Erlandsson föreslog vilka personer som skulle ingå i 2021 års styrelse.

Som kårchef omvaldes för 2 år Tomas Vistensjö.

Som styrelseledamöter omvaldes för 2 år Lauri Norta, Magnus Sjöström, Kjell Liljequist.

Som revisor omvaldes för 1 år Anders Gustavsson och Per-Arne Nilsson.

Som revisorssuppleant omvaldes för 1 år Björn Hagengren.
 

Sekreteraren föreslog omval för Kerstin Erlandsson som sammankallande för valberedningen, vilket beslutades. Ytterligare en person kommer tas fram under året.

 

Styrelsen utser delegater till FAK riksstämma.

 

Medlemsavgift för 2022 fastställs efter FAK riksstämma i Södertälje den 17-19 september. En sammanslagning av samtliga kårers medlemsregister till ett centralt är under utarbetande.

 

KÅRNYHETER

2021-06-17 - FAK Värmlands län
2021-05-31 - FAK Värmlands län
2021-04-21 - FAK Värmlands län
2021-04-20 - FAK Värmlands län
2021-04-12 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-02-28 - FAK Värmlands län
2020-09-30 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter