MTE Vårmöte med regional ledning

MTE Vårmöte med regional ledning

Den 25 februari höll MTE Värmland-Närkes ledning vårmöte där några ledande aktörer från totalförsvaret var inbjudna.

  • Västra militärregionen (MR V)/Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG)
  • Räddningstjänsten Karlstadregionen
  • Frivilliga försvarsorganisationer (FFO). De FFO som deltog var FAK, Bilkåren, Lottakåren och FRO.

Sammanlagt deltog 26 personer.


Syftet var att presentera aktörernas verksamhet hittills och en utblick framåt för att ge varandra en ökad kunskap om vilka resurser och kompetenser som var och en kan bidra med i uppbyggandet av totalförsvaret, samt planer för samverkan.

Stf C MTE Lars Ramström och C MTE Jonny Mattsson

Ställföreträdande chef för MTE Värmland-Närke, Lars Ramström. Till höger ses MTE Värmland-Närkes chef Jonny Mattsson som hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Ramström berättade om det gånga året. Det har hållits möten, vi har beviljats dispenser för körning av civilregistrerade bandvagnar. Vi har fått ett tillskott av materiel i förrådet. Nya pallställ och ny belysning har satts upp. Han berättade om den fordonspark som finns och ägs av FAK Värmland. Några av de aktiviteter som har genomförts var deltagandet på Folk och försvars rikskonferens i Sälen samt olika uppvisnings- och rekryteringsdagar såsom den lyckade frivilligorganisationernas dag på Norra fältet i Karlstad där mellan 300-400 personer köade för att få följa med gratis på en slinga i skogen i våra bandvagnar.

Mötesdeltagarna fick även en kort berättelse om våra materiel-, varmkörnings- och övningsdagar samt genomförda kurser.

RKC FAK Curt-Ove Jakobsson

FAK:s rikskårchef Curt-Ove Jakobsson höll en presentation om det nya totalförsvaret och olika FFO-roller. Han har en vision om att MTE ska vara en nationell resurs och inte bara vara något som FAK Värmland och Jönköping driver. Till och med 2015 var perspektivet att verka mot samhällsstörningar, men planeringen framåt inriktar sig även på att kunna stödja samhället vid mobilisering, höjd beredskap och krig - som en del i ett nytt civilt försvar.

Han gav ett transportperspektiv över vår region med olika viktiga förbindelsestråk där vi har kompetens och resurser att kunna stödja samhället. Dessutom har vi en stor kompetens när det gäller avancerad terrängkörning. Curt-Ove berättade förberedde att det kan komma större och helt andra uppdrag i framtiden, men Länsstyrelserna som uppdragsgivare måste först klara ut vad de behöver för stöd från oss. Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB) ger oss uppdraget att utbilda de kompetenser som behövs.

I sin presentation av totalförsvaret berättade han om de 46 bevakningsansvariga myndigheterna och de sju prioriterade sektorerna, Länsstyrelsernas arbete, FFO:s roller, gråzonsproblematik och hotbilder. Alla Länsstyrelser har ännu inte kommit in i planeringen av totalförsvaret och hotbildsanalyser.

Vi har en stor och viktig uppgift för folkförankringen som vi måste hålla kvar och vidareutveckla med delaktiga medlemmar och verka tillsammans med räddningstjänster med flera.

Ledning under störda förhållanden såsom radiokommunikation när inte telenätet fungerar nämndes också och han snuddade i övrigt vid närhets-, likhets- och ansvarsprincipen.
Några framgångsfaktorer är tydlig struktur och upparbetade samt fördjupade kontakter och samarbeten.

Generalsekr. Bilkåren Eva Blomqvist

Bilkårens generalsekreterare Eva Blomqvist gav en inblick i hur även Bilkåren tagit ansvar för att utveckla organisationen och vänt medlemstrender. De har liksom FAK genomfört Workshopresor och lägger stort arbete på att leda kårer, engagera och informera. Även Bilkåren har fått goda möjligheter av MSB att ta sig an rollen att bygga upp sin organisation mot totalförsvaret. 
- MSB har varit oerhört lyhörda att hitta samtal och förutsättningar för att vi ska kunna ta steg framåt. Vi träffar generaldirektör Dan Eliasson i ögonhöjd. 
Curt-Ove håller med Eva om att för två år sedan var det helt omöjligt att få pengar till utbildningar, men med nuvarande generaldirektören så har vi getts mycket bättre förutsättningar.

Målet för både FAK och Bilkåren är nu att engagera, motivera och öva tillsammans för att säkerställa kunskap samt upprätthålla resurser, fordon och materiel. Eva berättade hur Curt-Ove varit väldigt ihärdig i att föra en dialog med Försvarsmakten om övningsterräng och andra resurser och att han bär upp frågor från medlemmar till högsta nivå.

Nils Weslien rtj kdr

Räddningschefen och förbundsdirektören för Räddningstjänsten Karlstadregionen, Nils Weslien, berättade om räddningstjänsternas arbete att klustra ihop sig likt polisens regionindelning. Målsättningen är en kvalificerad ledning över tid för att ha hög uthållighet och korta körtider vid stora händelser. De räddningstjänster som påbörjat klustrandet är Värmland, Närke, Dalarna och delar av Dalsland. Detta efter de lärdomar som fåtts genom de stora bränderna i Hälsingland och Dalarna 2018 samt Västmanland 2014. Det ska finnas en inre ledning dygnet runt på Örebro brandstation och en regional insatschef i Karlstad och Örebro som ska förstärka och hjälpa vid stora händelser. I den inre ledningen ska det finnas två operatörer och ett larmbefäl som ska prioritera och fördela resurser. Ett vakthavande befäl ringer sedan ut de resurser som behövs via exempelvis räddningstjänst, länsstyrelse eller kommundirektör. Han nämnde också samhällets ledningscentral som kommer att stå klar i Örebro år 2023. 
Räddningstjänsten kan dra nytta av FFO vid stora händelser genom att till exempel kunna delegera ut logistik- och stabsuppdrag. 
- Hela systemet leds från Örebro och den 12 maj klockan 10:00 körs det igång. Stockholm, Göteborg och Malmö har redan klustrat sig, men vi är först ut på landsbygden. 
Weslien berättar också att det håller nere kostnaderna att klustra ihop sig och samverka kring resurserna. Även Weslien betonar att Värmland är ett viktigt transportlän.

C ÖVG Johan Bissman

Chefen för Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG), Överstelöjtnant Johan Bissman, presenterade MR V - där ÖVG ingår - samt det gemensamma totalförsvarsarbetet i NOST-regionen (Hallands-, Bohuslän/Västra Götalands-, Värmland och Örebro län). ÖVG:s huvuduppdrag är att bevaka, skydda och ytövervaka. MR V har idag 10 hemvärnsbataljoner och fem utbildningsgrupper med ledningsstab i Skövde. Varje hemvärnsbataljon är sedan indelad i insats- och bevakningskompanier. Han gav en överblick över den materiel som bataljonerna förfogar över samt uppdrag och rutiner vid larm. I korthet avhandlades också hemvärnets utbildningsverksamhet och de olika stegen i denna. Liksom flera andra berörde även Bissman att regionen är ett viktigt transportområde och gav exempel på både detta och det samtidiga beroendet av frivilliga, samt gråzonsproblematiken. Den 16 maj kommer hemvärnet ha förevisning både med sina bataljoner och med sin musikkår.

Per-Arne Nilsson

Per-Arne Nilsson berättade om den tvådagars krisberedskapskonferensen i Örebro, som Per-Arne och C MTE Jonny Mattsson deltog vid. Det var Länsstyrelsen i Örebro län med landshövding Maria Larsson i spetsen samt beredskapsenheten med 12 personer som arrangerade konferensen där bland andra Försvarsmakten, MSB, kommuner, polis, räddningstjänster, Svenskt Näringsliv, E.ON och flera FFO fanns representerade. Länsstyrelsen presenterade även en tidsplan för beredskapsplaneringen för Örebro län och det hölls en workshop med regional behovsanalys. 
- Vi fick tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer möjlighet att presentera oss och fick många möjligheter att informera deltagarna om MTE.

Slutligen presenterade Per-Arne kalendern för 2020.

C FAK-S Tomas Vistensjö
Efter en trevlig fikarast med toscabakelser, smörgåsar och fika berättade FAK Värmlands kårchef Tomas Vistensjö om hur man löst ekonomin under det gångna året, då vi inte fått några andra intäkter än de från MSB för uthyrning av fordon vid kurser, samt pengar från FAK Riks. Han nämnde de kurser som hittills är planerade att hållas under 2020 och de övningar som vi beviljats pengar för.
Kårchefen för Bilkåren i Karlstad, Gärd Wärnewall, berättade att de ännu inte har några kurser planerade. Under 2019 har det både strömmat till och fallit bort medlemmar. Innevarande år kommer de försöka finnas ute och synas för att rekrytera under krisberedskapsveckan. I april-maj kommer en avstämning hållas med MSB och då visar det sig om det kan dyka upp tilläggsuppdrag.

C FRO Olle Kandell
C FRO Värmland, Olle Kandell, berättade att FRO Värmland under hösten 2018 var i mål med säkerställande av verksamheten för framtiden genom ett ramavtal med Länsstyrelsen. Det tecknades även ett uppdragsavtal med MTE. Dock sade Länsstyrelsen upp avtalet under våren 2019 och det diskuterades under mötet om planeringen framåt. FRO har radioutrustning och MTE planerar att anpassa fordonen och skissa på vad som behöver göras.
Britt Seffel och Marianne Andersson, SLK Filipstad

Britt Seffel och Marianne Andersson från Filipstads Lottakår berättade om sitt deltagande i MTE:s larmövning under hösten och om sin verksamhet där de står för förplägnaden vid olika offentliga evenemang där det ibland kan vara upp till 2000 personer som ska ha fika. 
- Vi har inga avtal, men händer och fötter och ett glatt humör. 

C SLK Örebro Ewy Ran samt Bettan
C SLK Örebro Ewy Ran och Bettan berättade att Örebros Lottor är en ung organisation som startade 2016. Det har hunnits med övningar på Villingsberg, möten med länsstyrelsen, de har varit med och släckt bränder, har öppnat för samarbete med blåljusorganisationer och har en larmlista för eftersök av försvunna personer. De har flera medlemmar som står på kö att utbilda sig till stabsassistenter med avtal med hemvärnet samt några till kokgrupp.

Det har tidigare tagit lång tid för att komma in i utbildningar hos Lottorna, men den 4 april träffar de Länsstyrelsen i Örebro län som vill utbilda civila lottor. Utbildningarna kommer att ske under helger hos Länsstyrelsen i Örebro.
- Vi vill vara med och synas och höras och rekrytera. Lyssna, göra det glatt och positivt.
Ewy berättar att de även ordnar samkvämsaktiviteter såsom kryssningar för att göra det trevligt för medlemmarna. 

C FAK-T Anders Freijd och Björn Hagengren FAK-S

Kårchefen för FAK-T Anders Freijd samt Björn Hagengren från FAK-S sammanfattade sina erfarenheter från deltagandet i Försvarsmaktens totalförsvarsövning Geltic Bear som ägde rum på Ledningsregementet i Enköping, där Anders deltog vecka 3 och Björn vecka 5.

Omkring 500 personer deltog i övningen och de fick följa och se hur samverkan organiserades mellan militära och civila verksamheter (länsstyrelser, kommuner, polis, räddningstjänst, media med flera) vid ett väpnat angrepp.

Björn fick exempelvis inta rollen som Trafikverket och det var långa dagar med hårt arbete och en bra övning för att testa kunskaperna i att leda verksamhet från en stab. De fick samtidigt tillfälle att dela ut information om MTE och berätta om vår verksamhet och våra resurser. Björn har för FAK/MTE:s del tidigare varit insatsledare vid branden i Ljusdal 2018. 

 

Thorbjörn Hagman, FAK-S, presenterade verksamhetsplanen för året. En kalender över planerade aktiviteter kommer inom kort att finnas på hemsidan. 

 

Underhåll och uppdateringar som är planerade på fordonen under året anfördes av Michael Wester och dessa åtgärder kommer att genomföras på kommande materieldagar.

 

FAK-T för diskussioner med Nerikes brandkår att ha övningar hos dem med brandbekämpningsmateriel, liknande de övningar som vi genomförde med räddningstjänsten Karlstadregionen under det gångna året. 

 

Efter tre och en halv timme var mötet avslutat och deltagarna hade fått ansikten på varandra och fått kunskap om vilka resurser och kompentenser som finns för närvarande, vilka framtidsplaner som finns och vad var och en av organisationerna kan ha för roller i totalförsvaret, delegeringsvägar och samverkansplaner.

KÅRNYHETER

2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-04-01 - FAK Värmlands län
2021-02-28 - FAK Värmlands län
2020-09-30 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-09-21 - FAK Värmlands län
2020-06-01 - FAK Värmlands län
2020-03-20 - FAK Värmlands län
2020-03-02 - FAK Värmlands län
2020-02-26 - FAK Värmlands län
Prenumerera på Kårnyheter